Spring over hovednavigation

Et nyt år med tro på Kristus

Budskab fra områdets ledelse

Elder Leimer
Ældste Axel H. Leimer, Tyskland Områdehalvfjerdser

Vi lever i en verden med stort postyr. De daglige nyheder og vores personlige udfordringer kan få vores mod til at svigte og få frygten til at overtage os.1 Men profeterne har sagt, at tro fordriver frygt og bringer håbets lys.2 Skrifterne definerer tro som en tillid til og tro på Jesus Kristus. Vi stoler på, at han er Guds Søn, og at han gennem forsoningen har kraften til at frelse os.

Tro på Herren Jesus Kristus er evangeliets første princip.3 Den giver os kraften til at -

 • behage Gud,4
 • modtage hjælp og vejledning fra ham,5
 • modtage svar på bønner og få sandheden tilkendegivet for os,6
 • få vores hjerte forandret,7
 • omvende os og blive døbt,8
 • få tilgivelse,9
 • opleve store mirakler,10
 • give os styrke,11
 • blive helbredt,12
 • blive frelst,13
 • se hen til Gud og leve,14
 • holde fast ved det gode,15
 • hjælpe forældre med at undervise deres børn16 og
 • holde ud til enden.17

Tro er en stor positiv kraft, som kan løfte os op over bekymringernes skyer og hjælpe os til at blive hele i Kristus. Adgang til tro er ikke begrænset til dem, der allerede er stærke, ej heller afhænger den af en profession eller stilling. Den er i stedet tilgængelig for alle, som vælger at følge Kristus og hans enkle lære: Omvend jer og bliv døbt.18 Når vi en gang har valgt at antage det evangelium og følge den lære,19 bliver selv den svageste af os stærk.20 »Tro på Jesus Kristus er en gave fra himlen, der kommer, når vi vælger at tro, og når vi stræber efter den og værner om den.«21 »Når vi vælger at følge Kristus i tro snarere end at følge en anden vej på grund af frygt, velsignes vi med en konsekvens, der hænger sammen med vores valg.«22

Hvis du vælger at forny din tro i dette nye år, kan du følge nogle enkle trin. Lær for det første Frelseren at kende og elsk ham. Du kan begynde ved at høre eller læse hans ord.23 Beslut dig for ikke at gå glip af at komme i kirke eller at læse i skrifterne, især Mormons Bog. Læs Mormons Bog med den hensigt at lære Frelseren bedre at kende. Du kan eventuelt understrege enhver henvisning til hans egenskaber og lærdomme. Beslut dig for det andet for, efterhånden som din tro udvikler sig, at efterleve hans lærdomme. »Når vi har tro på Kristus, accepterer og anvender vi hans forsoning og lærdomme. Vi stoler på ham og på det, han siger … Vi tror på Kristus, og vi tror på, at han ønsker, at vi skal holde alle hans befalinger. Vi ønsker at vise vores tro ved at adlyde ham.«24

Når vi engang kommer til at lære ham at kende, vil vi få et større ønske om at holde hans befalinger.25 Frelseren sagde ganske enkelt: »Elsker I mig, så hold mine bud.«26 Denne lærdom er lige så stærk, som den er enkel. Vi bør holde befalingerne, ikke på grund af frygt, men motiveret af kærlighed. Herren inviterer os til at holde sine befalinger og værdsætte sin lov som vores øjesten og skrive dem i vores hjerte.27 I forordet til den nye pagt i de sidste dage har Herren sagt: »Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.«28

øjesten

Efterhånden som verden fortsætter med at ændre sig og hjertet synker i livet på menneskene, er der styrke og fred i troen på Jesus Kristus. Kristus tilbyder at gøre vores byrde let.29 Må vi, som den svageste af de svage, tage fat i kilden til den styrke og opleve et nyt år med større tro og en større tillid til vores egne frelse.

Noter:

1. L&P 88:89-91.

2. 2 Ne 31:20.

3. TA 1:4.

4. Hebr 11:6.

5. 1 Ne 7:12; 1 Ne 16:28; Moro 7:26.

6. L&P 10:47, 52; Mosi 27:14; Moro 10:14.

7. Mosi 5:7.

8. 2 Ne 9:23.

9. En 1:3-8.

10. 2 Ne 26:13; Eter 12:12; Moro 7:27-29, 34-38.

11. Alma 14:26; Eter 12:27-28, 37.

12. 3 Ne 17:8.

13. Mosi 3:12; Ef 2:8; 2 Ne 25:23.

14. Hel 8:15.

15. Moro 7:28.

16. L&P 68:25.

17. L&P 20:25, 29.

18. L&P 10:67

19. L&P 101:78.

20. Eter 12:27; L&P 1:19; L&P 133:58.

21. Tro kommer ikke tilfældigt, men ved valg, ældste Neil L. Andersen, De Tolv Apostles Kvorum, oktoberkonferencen 2015.

22. Lev ved tro og ikke ved frygt, Quentin L. Cook, nov. 2007.

23. Rom 10:17.

24. Forkynd mit evangelium: Vejledning til missionering, 2007, s. 61, 62. Forkynd mit evangelium: Vejledning til missionering

25. 1 Joh 2:3.

26. Joh 14:15; Joh 15:10; L&P 46:9; L&P 124:87, Mosi 13:14.

27. Ordsp 7:2-3.

28. Jer 31:33.

29. Matt 11:30.