Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Oktoberkonferencen 2007

Talerne fra Hjælpeforeningens møde den 29. september 2007 og generalkonferencen den 6-7. oktober 2007

Titel Taler Lyt PDF
Mødet lørdag formiddag   Lyt til hele mødet  
Opretholdelse af Kirkens ledere Præsident Gordon B. Hinckley   Læs denne tale i PDF format
De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer   Læs denne tale i PDF format
At holde ud sammen Biskop Richard C. Edgley   Læs denne tale i PDF format
Styrk hjem og familie Mary N. Cook   Læs denne tale i PDF format
Hvorfor er vi medlemmer af den eneste sande kirke? Ældste Enrique R. Falabella   Læs denne tale i PDF format
Kræv de store, dyrebare løfter Ældste Spencer J. Condie   Læs denne tale i PDF format
Har vi ikke grund til at fryde os? Ældste Dieter F. Uchtdorf   Læs denne tale i PDF format
Fru Patton - historien fortsætter Præsident Thomas S. Monson   Læs denne tale i PDF format

Titel Taler Lyt PDF
Mødet lørdag eftermiddag   Lyt til hele mødet  
Tro, familie, fakta og frugter Ældste M. Russell Ballard   Læs denne tale i PDF format
Det store bud Ældste Joseph B. Wirthlin   Læs denne tale i PDF format
Et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd Ældste Bruce D. Porter   Læs denne tale i PDF format
Forkynd mit evangelium - Det redskab, der forener medlemmer og missionærer Ældste Erich W. Kopischke   Læs denne tale i PDF format
Af det, som er småt Ældste Michael J. Teh   Læs denne tale i PDF format
Udsluk ikke Ånden, som levendegør det indre menneske Ældste Keith K. Hilbig   Læs denne tale i PDF format
Den eneste sande Gud, og ham, han har udsendt, Jesus Kristus Ældste Jeffrey R. Holland   Læs denne tale i PDF format
Skriftens vidner Ældste Russell M. Nelson   Læs denne tale i PDF format

Titel Taler Lyt PDF
Præstedømmets møde      
Hæv standarden Ældste L. Tom Perry   Læs denne tale i PDF format
Gør det nu Ældste Donald L. Hallstrom   Læs denne tale i PDF format
Salige er alle de rene i hjertet Ældste L. Whitney Clayton   Læs denne tale i PDF format
Nu er tiden inde Ældste Walter F. González   Læs denne tale i PDF format
Gud hjælper den trofaste præstedømmebærer Præsident Henry B. Eyring   Læs denne tale i PDF format
Et kongeligt præsteskab Præsident Thomas S. Monson   Læs denne tale i PDF format
Sen til vrede Præsident Gordon B. Hinckley   Læs denne tale i PDF format

Titel Taler Lyt PDF
Mødet søndag formiddag      
O, husk, husk Præsident Henry B. Eyring   Læs denne tale i PDF format
Lev ved tro og ikke ved frygt Ældste Quentin L. Cook   Læs denne tale i PDF format
Overlad ikke til morgendagen, hvad du kan gøre i dag Ældste Claudio R. M. Costa   Læs denne tale i PDF format
Mødre, som ved Julie B. Beck   Læs denne tale i PDF format
Små og enkle ting Ældste Christoffel Golden jun.   Læs denne tale i PDF format
Skyldfrie hænder og et rent hjerte Ældste David A. Bednar   Læs denne tale i PDF format
En sten hugget ud af bjerget Præsident Gordon B. Hinckley   Læs denne tale i PDF format

Titel Taler Lyt PDF
Mødet søndag eftermiddag      
Personlig åbenbaring: Profeternes lærdomme og eksempler Ældste Robert D. Hales   Læs denne tale i PDF format
Sandheden, grundlaget for rette valg Ældste Richard G. Scott   Læs denne tale i PDF format
Næret af Guds gode ord Daniel K Judd   Læs denne tale i PDF format
Guddommelighedens kraft tilkendegives i Guds templer Ældste Octaviano Tenorio   Læs denne tale i PDF format
Efter alt hvad vi kan gøre Ældste Claudio D. Zivic   Læs denne tale i PDF format
At vide at vi ved Ældste Douglas L. Callister   Læs denne tale i PDF format
Tjeneste Ældste Steven E. Snow   Læs denne tale i PDF format
God, bedre, bedst Ældste Dallin H. Oaks   Læs denne tale i PDF format
Afsluttende bemærkninger Præsident Gordon B. Hinckley   Læs denne tale i PDF format

Titel Taler Lyt PDF
Hjælpeforeningens møde      
Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Julie B. Beck   Læs denne tale i PDF format
"Vogt mine lam" Silvia H. Allred   Læs denne tale i PDF format
Jeg styrker dig og hjælper dig Barbara Thompson   Læs denne tale i PDF format
Tre vejledende mål til dig Præsident Thomas S. Monson   Læs denne tale i PDF format